City image
Geonames.org

Germantown

Germantown is an urbanized census-designated place in Montgomery County, Maryland. With a population of 90,676 as of 2013 U.S. Census Bureau estimates, Germantown is the third most populous place in Maryland, after the city of Baltimore, and the cens..Wikipedia.org
Populasyon: 90676 (2013)
Lokal na Oras: Monday 22:54
Area: 10.8 mi²
Oras ng Dako: Eastern Daylight Time sa North America
 19801 Frederick Rd, Germantown, MD 20876
Pinapaupahang kagamitanPag-arkila ng Kotse
 (301) 515-4200 |  Facebook
 11309 Hawks Ridge Ter, Germantown, MD 20876
Kalusugan at medikalMga Bus at tren
 (301) 528-2929 |  Facebook
 12450 Milestone Center Dr, Germantown, MD 20876
Iba pang tuluyanMga hotel at motel
 (301) 540-9369 |  Facebook
 20021 Aircraft Dr, Germantown, MD 20874
Mga campground
 (301) 938-4364 |  Google+
 20141 Century Blvd, Germantown, MD 20874
Iba pang tuluyanMga hotel at motel
 (301) 515-4500 |  Facebook

Mga Kalapit na Siyudad

Gaithersburg Image
Gaithersburg
 59933 (2014) 4.3 mi away
Montgomery Village Image
Montgomery Village
 32032 4.1 mi away
Rockville Image
Rockville
 61209 (2014) 8.9 mi away
Reston Image
Reston
 58404 (2010) 14.6 mi away

palawakin ang presensya sa mundo ng inyong negosyo!

Mag-sign Up

Mayroon ng account? Mag-Log In Dito.